'''

2008/Feb/17

ว่าที่จริง ชีวิตมันก็ว่างเปล่ามาโดยตลอด ถ้าไม่นับเรื่องการเรียนการสอนที่โรงเรียน

ถ้าเป็นคนที่มีชีวิตอยู่อย่างปากกัดตีนถีบ อาจรู้สึกว่าเป็นชีวิตที่น่าอิจฉา

 

แต่ทำไมสำหรับเรา มันโคตรจาน่าเบื่อเลยจ้า 

Comment

Comment:

Tweet


comment5, map3, jmjjou, Çíàêîìñòâà êîñòðîìå, :P, èíòèì çíàêîìñòâà ñåâåðî çàïàäíûé ôåäåðàëüíûé îêðóã, 8-[, Çíàêîìñòâà àôðîäèòà, :-[[, ëþáîâü è ñåêñ îäíàæäû ïîçíàêîìèëèñü, 300537, ñàéòû çíàêîìñòâ â àñòðàõàíü ëåñáè, >:-), çíàêîìñòâà ìóæ÷èíà ìîñêâà, 774669, çíàêîìñòâà ñ êàëèíèíãðàäêàìè, =-(, ïîðíî çíàêîìñòâà èç êîïåéñêà â êîïåéñê, 31181, çíàêîìñòâà æ íîâîñèáèðñêå, 792275, ñåêñ çíàêîìñòâà ìåãèîíå, 8-PP, çíàêîìñòâà ñ íîìåðàìè òåëåà, =((, çíàêîìñòâà äëÿ èíòèìíîãî ñåêñà, 8D, çíàêîìñòâà ìàêå, %-DDD, èùó ïàðòíåðà äëÿ ñåêñà ìóæ÷èíó, :-))), ñàéäû çíàêîìñòâà â óçáåêèñòàíå, 31135, äåøåâûé ñàéò ñåêñ çíàêîìñòâ, qnzl, äåâóøêè çíàêîìñòâà åòðîçàâîäñêå, 7076, èíòèìíûå çíàêîìñòâà ðàéîíå ìåòðî ïðåîáðàæåíñêàÿ ïëîùàäü, 8OO,
#203 by jonn3 (173.212.206.186) At 2010-06-23 19:37,
comment2, çíàêîìñòâà ñ ñàìûìè áîãàòûìè ìóæ÷èíàìè ìèðà, pyynfk, îáúÿâëåíèÿ ñåêñ ìîñêâà, 6958, ýðîòè÷åñêèé ñàéò çíàêîìñòâ â êàçàõñòàíå, 8(((, ñåêñ çíàêîìñòâî òóàïñå, :-)), ñâèíãåð çíàêîìñòâà ïèòåð, 3725, ìàñêâà ñåêñ, uuvcn, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ïî èæåâñêó, :-O, çíàêîìñòâà omeno, :-((, Ïîðíî çíàêîìñò, 60358, çíàêîìñòâà äëÿ çðåëûõ æåíùèí óêðàèíà, :], çíàêîìñòâî â ñèáèðè, ipd,
#202 by jonn2 (91.214.45.253) At 2010-06-23 19:15,
comment2, êëóá çíàêîìñòâ äëÿ ïîæèëûõ ëþäåé, 770, ñåêñ çíàêîìñòâà â ìîçäîêå, cdx, ñëóæáà çíàêîìñòÿòèãîðñê, 773011, çíàêîìñòâî äëÿ äåâóøåê ñ äåâóøêàìè, 29464, ñåêñ çíàêîìñòâà â ìèðíîì, 59319, çíàêîìñòââà ëîëýíåò, 8-]], çíàêîìñòâà æåíùèíû 45 5 àíêåòû, >:]], ãðîäåêîâî çíàêîìñòâî, 583097, êðàñíîÿðñêèé êëóá çíàêîìñòâ, :-], Õî÷ó èíòèìà, exa, çíàêîìñòâà áîãó÷àð ïàðíè, :-P,
#201 by jonn2 (91.214.45.253) At 2010-06-23 19:15,
comment2, ìàéëû çíàêîìñòâà ñ èíâàëèäàìè, :-P, çíàêîìñòâà æåíùèíó, ojz, çíàêîìñòâà èëüÿ 22 òóëà, 490387, ñàèòû çíàêîìñòâ â óêðàèíå óìàíü, 007, ñåêñ èçâðàùåíèÿ, ixrau, âå÷åðà çíàêîìñòâ íîâîñèáèðñê, 964679, çíàêîìñòâî ïî âîñêðåñåíñêó, qcxfx, âàëäàé ñåêñ çíàêîìñòâà, 936, ÷àò çíàêîìñòâ çàòåðÿííûé ìèð, :-], ñàéò çíàêîìñòâ ìàìáà ìîÿ ñòðàíèöà, dbpwc, çíàêîìñòâà âè÷ ñòàòóñ, 8856, çíàêîìñòâà â èñëàìñêîì ìèðå, azx, òðàíññåêñóàëêè ïèòåðà çíàêîìñòâî, ysxi, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ íåîáû÷íîé äåâ÷åíêîé, 348, êèìîâñê òóëüñêîé ñàéò çíàêîìñòâ, xhy, ïðîñòèòóòêè íîâîãèðååâî, 795748,
#200 by jonn1 (173.212.206.186) At 2010-06-23 18:54,
comment5, ÷åëÿáèíñê ìåñòà äëÿ çíàêîìñòâà, iyljj, ñëóæáó çíàêîìñòâ õàíóìà â ÷åðêåññêå, 69508, èíòèì, >:PPP, ïîçíàêîìèòüñÿ â ÷àòå ñ ïàðíåì, %]]], çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà êðàñíîçàâîäñê, >:-))), ñåêñ ãðå÷÷àíêè, bywsvw, áåç ñåêñà, ssdlr, çíàêîì
#199 by jonn1 (173.212.206.186) At 2010-06-23 17:50,
comment4, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ñóâîðîâ, %[[[, ïîçíàêîìèòüñÿ ñî ñâîèì èäåàëîì, 3560, çíàêîìñòâà äëÿ â îìñêå, 8[, âåðòóàëüíûé çíàêîìñòâà, kajwx, ïåðìñêèé ÷àò çíàêîìñòâ, =-(((, ñåêñ ñ ëîëèòàìè, mjdh, ñâèíãåðñêàÿ çíàêîìñòâî, 67603, çíàêîìñòâî â ðåñïóáëèêå áàøêîðòîñòàí, pnzrr, ñàéò çíàêîìñòâ òàëèñìàí, bqpb, õõõ çíàêîìñòâà íåôòåþãàíñê, ligb, ñàìûå ñòàðûå ñàéòû çíàêîìñòâ, xobf, çíàêîìñòâàáåëãîðîä, hjmlr, ìåæäóíàðîäíûé ñàéò çíàêîìñòâ â íîðâåãèè, 061547, çíàêîìñòâî ÷åðåç ïåðåïèñêó, lxki, çíàêîìñòâî â êðàñíîäàðå ìóæ÷èíû, =-], çíàêîìñòâî â âî âëàäèêàâêàçå, 8-)), ñåêñ çíàêîìñòâà ãîðîä ðàìåíñêîì, usb, ìûòèùè ñåêñ çíàêîìñòâà îáñóæäåíèå, >:-],
#198 by jonn2 (173.212.206.186) At 2010-06-23 17:49,
comment5, ñàéò çíàêîìñòâà äëÿ èçâðàùåíöåâ, =-))), ïîçíàêîìëþñü ñ ñîñòîÿòåëüíîé æåíùèíîé, 0305, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ èíâàëèäîì êîëÿñî÷íèêîì, amp, ñ âèêîé â èíåòå ïîçíàêîìèëèñü, 62950, æåíùèíû õîòÿò ìîëîäûõ ïàðíåé çíàêîìñòâà, >:)), èçâðàùåíöû çíàêîìñòâî, 8PPP, çíàêîìñòâà ëåñáè â íèæíåêàìñêå, :))), äåâóøêà ìîæíî ñ âàìè ïîçíàêîìèòñÿ, 9222, çíàêîìñòâà õåðñîí ñåêñ, %-))), ñàéòû çíàêîìñòâ ãîðîäà ïåíçû, xro, çíàêîìñòâî óéãóð, :-((, ðîññèÿ ÿíàóë ñàéò çíàêîìñòâ, 65428, çíàêîìñòâà óðàëüñêå, :-[[, çíàêîìñòâà äëÿ áàïòèñòîâ, pqp, çíàêîìñòâà äåâóøêè èç øâåöèè, dnuhr, ñåêñ çíàêîìñòâà â õî÷ó, dub, çíàêîìñòâà èçìàéëîâñêèé ïàðê, auflm, çíàêîìñòâà þëäàø áåðåí÷å, %]]],
#197 by jonn2 (173.212.206.186) At 2010-06-23 17:16,
comment4, ñåêñ çíàêîìñòâà ãîðîä ñòàðûé îñêîë, 4457, ðîññèÿ çíàêîìñòâà ôëèðò íàâñåãäà, ysjes, çíàêîìñòâà äëÿ íåìîëîäûõ, :))), êîíåâî íîâîñèáèðñêàÿ çíàêîìñòâà, %], êàçàõñòàíñêèé ñåêñóàëüíûé ñàéò çíàêîìñòâ, =(, ñåêñ çíàêîìñòâà â ñåëå, 0418, çíàêîìñòâà ñ àðìÿíñêèìè ïàðíÿìè, 476748, èíòèì çíàêîìñòâà áîãäàíîâè÷, ajr, ñåêñ çíàêîìñòâà â ãîðîäå ìàéêîï, >:], çíàêîìñòâî äåâóøêàìè ÷åëÿáèíñê ñåêñ, 816141, ñåêñ çíàêîìñòâà àíêåòà, uncef, çíàêîìñòâà ìåçåíü, >:-]], çíàêîìñòâà àêòîáå ïàðåíü ïàðíÿ, bnghj, çíàêîìñâà êðàñíîÿðñê, 295, èíòèì çíàêîìñòâà äìèòðîâ, 8[[[,
#196 by jonn2 (173.212.206.186) At 2010-06-23 16:43,
comment3, þæíàÿ êîðåÿ çíàêîìñòâà ïåðåïèñêà ñåóë, :((, ñåêñ òðàíññåêñóàëà ñ äåâóøêîé, 189469, êëóá çíàêîìñòâ â âîëãîãðàäå, eubkwa, çíàêîìñòâà áóçóëóê îðåíáóðãñêîé îáë, >:-DDD, ñêàéï íîìåðà äëÿ âèðò ñåêñà, 866051, ñýêñ çíàêîìñòâà áäñì, wtv, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà âÿçüìà, =[[, ïèäàðû âëàäèêàâêàçà çíàêîìñòâà, %[, çíàêîìñòâà õàðüêîâ è õàðüêîâñêàÿ îáë, =DDD, çíàêîìñòâà ìàìáà óêðàèíà îäåññà, 2747, çíàêîìñòâà â îáëîñòè áàøêîðñòàí, kik, ñàéò çíàêîìñòâ äëÿ ñâîáîäíîãî ñåêñà, fkg, ãåè çíàêîìñòâî çàðóáåæîì, 58889, ñàéòû çíàêîìñòâ â èðêóòñê ðóññêîÿçû÷íûå, 8-))),
#195 by jonn1 (91.214.45.253) At 2010-06-23 15:56,
comment4, çíàêîìñòâà ñóðãóò å, oisq, slove ñàéò çíàêîìñòâà, :)), îáúÿâëåíèé òþìåíü çíàêîìñòâà, 107, çíàêîìñòâà â ãîðîäå ÿñíîì, %[[[, çíàêîìñòâà êðåìåí÷óã ñåêñ äîñêà, >:-(((, çíàêîìñòâà ãîëûå îäíîêëàñíèêè, >:[, ñàéòû ñåðüåçíûõ çíàêîìñòâ ëèïåöê, pjw, ìîáèëüíûå çíàêîìñòâà â åêàòåðèíáóðãå, 9886, çíàêîìñòâà â âåëèêîì óñòþãå, rogj, ñåêñ â áàêó, =-O,
#194 by jonn2 (91.214.45.253) At 2010-06-23 15:55,
comment4, áèðñê çíàêîìñòâà, :O, ãåðà çíàêîìñòâà òåëü àâèâ, 58606, çíàêîìñòâà äëÿ ñåê ÷åðåïîâåö, =O, ëþáîâíûå ñàéòè çíàêîìñòâ, cih, Íîâîñèáèðñêèé çíàêîìñòâà, %-P, ñàéò çíàêîìñòâ ãëóõèõ ëþäåé, ogtmvi, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêîé ïåíçà, :-), èíòèì â êðñíîÿðñêå, 289110, çíàêîìñòâà ñâèíã ñìñêà êðàñíîäààð, rlhkk, ñà îêåàí ëþáâè, kgoxrt, çíàêîìñòâà irc fi, >:-D, âîñòàíîâèòü ñâîþ ñòðàíèöó çíàêîìñòâ, :))), çíàêîìñòâà äóøêà, 24155, çíàêîìñòâà ñ ñàòàíèñòàìè, 09513, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâóøêîé òàìáîâ, %-PPP,
#193 by jonn3 (173.212.206.186) At 2010-06-23 15:40,
comment1, çíàêîìñòâà êàòÿ ÷åðíóõèíî, 7384, map2, 66616, æåëàíèå àíàëüíîãî ñåêñà, cxj, çíàêîìñòâî ñ ìîëîäûìè èíîñòðàíöàìè, tlq, òðàíñ çíàêîìñòâà îí ëàéí, >:-))), çíàêîìñòâî ñ ïàðíÿìè èç èëüèíîãîðñê, nzuazh, åëåíà çíàêîìñòâà, 590, çíàêîìñòâà áåç îáÿçàòåëüñòâ èòåðå, vic, íàéòè ñàéò ñâèíãåðîâ çíàêîìñòâà ïåðìü, 8-(, Çíàêîìñòâî çðåëûå, 701, çíàêîìñòâà âëàäèâîòîê, 287, èíòèì çà äåíüãè ê, >:-OO, èíòèì äîñóã â íàá ÷åëíàõ, 987255, â ãîñòè ê ýëëè çíàêîìñòâà ïðèäíåñòðîâüå, 9020, Çíàêîìñòâà âòþìåíè, 3966, çíàêîìñòâà éîøêàð îëà ìîðêè, 26956, çíàêîìñòâà åëåí