'''

2008/Feb/17

ว่าที่จริง ชีวิตมันก็ว่างเปล่ามาโดยตลอด ถ้าไม่นับเรื่องการเรียนการสอนที่โรงเรียน

ถ้าเป็นคนที่มีชีวิตอยู่อย่างปากกัดตีนถีบ อาจรู้สึกว่าเป็นชีวิตที่น่าอิจฉา

 

แต่ทำไมสำหรับเรา มันโคตรจาน่าเบื่อเลยจ้า 

Comment

Comment:

Tweet


comment2, áûêîâà êàòÿ çíàêîìñòâà, 8-(((, ÷àò çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà, %-O, çíàêîìñòâà áèñåêñóàëî, uys, â ñåêñ êîíòàêòå êàçàíü, ftbb, ñýêñ â âèòåáñêå, 77733, Çíàêîìñòâî ñâåòîãîðñê, :-(, ÷åõèÿ çíàêîìñòâî ñ äåâóøêàìè, 426, çíàêîìñòâà â ñîêîëåíàõ, >:DD, çàêðûòûé ñàéò çíàêîìñòâ ãðàñíîÿðñê, 7531, ðåàëüíûå èíäèâèäóàëêè ìîñêâû, 620293, ñàéò çíàêîìñòâ emo, >:-DDD, ðàìáëåð çíàêîìñòâàà, >:-PP, èíòèìíûå çíàêîìñòâà â ìèíñêå, 214056,
#153 by jonn2 (91.214.45.253) At 2010-06-22 10:19,
comment1, äâå äåâóøêè çàíèìàþòñÿ ñåêñîì, 545, ñàÿíñê çíàêîìñòâà ñåêñ, 364, ðåâäà ìóðìàíñêîé îáëàñòè çíàêîìñòâ, :-D, çíàêîìñòâî â êîìè ñûêòûâêàðå, :PP, ñåêñ äåâóøêè çíàêîìñòâà isq, >:[, çíàêîìñòâà ñ èíîñòðàíêîé, =-D, ñåêñ çíàêîìñòâà â êîðîëåâ, 826, ñåêñ áåç îáÿçàòåëüñòâ çíàêîìñòâà, 354420, òðàíñëÿöèÿ çíàêîìñòâî, 911, óçáåêñòàí ñàéòû çíàêîìñòâ, =-[[, æåíùèíû äëÿ èíòèìà âëàäèâîñòîê, >:))), ñàéò çíàêîìñòâ â ýëèñòå, icqu, ñåêñ ñåâåðîáàéêàëüñê, =]]], ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâóøêîé äëÿ èíòèìà, =OOO, ïîçíàêîìëþñü äëÿ ñåêñà íà sexsng, eer, îáúÿâëåíèÿ èíòèì íîâîñèáèðñê, vnce, çíàêîìñòâî ãîðîä çåÿ, %),
#152 by jonn3 (173.212.206.186) At 2010-06-22 10:00,
comment2, ýìî ÷àò è çíàêîìñòâà, :-), çíàêîìñòâà äëÿ èíòèìà â ìàãíèòîãîðñêå, :)), îáùåíèå ïî êàìåðå çíàêîìñòâà, ibfapw, êëóá çíàêîìñòâà ðá, 4867, âñòðå÷è ñåêñà ðîñòîâå, nhgp, êîñòîìóêøà çíàêîìñòâà, :PP, ñåêñ çíàêîìñòâà ðåãåñòðàöèè, cnuwpj, ñàéò çíàêîìñòâ ñ âýá êàìåðîé, 2397, ñåêñ ñ òåùåé, 1851, çíàêîìñòâà ñ ïàðíÿìè òîáîëüñêà, uruodh, ñåðüåçíûå çíàêîìñòâà äåíèñ, >:-DD, Çíàêîìñòâî ìåãàïîëèñ, 063549, Çíàêîìñòà ìîñêâà, 7146, Çíàêîìñòâî îêòÿáðüñêèé, 0879, æåíñêîå äîìèíèðîâàíèå ãîñïîæà ðàá çíàêîìñòâà, :]], çíàêîìñòâà ðåñïóáëèêà õàêàñèÿ, ufns, ñàéò çíàêîìñò ïðèîáüå, 501080,
#151 by jonn2 (173.212.206.186) At 2010-06-22 10:00,
comment1, çíàêîìñòâà ñ èíîñòðàíêàìè ãåðìàíèÿ, >:PPP, êåìåðîâñêèé ñàéò çíàêîìñòâà, 628585, çíàêîìñòâà â óõòå äåâóøêè, 694, êðóãëîñóòî÷íî ñåêñ çíàêîìñòâà, 8O, ñàéò çíàêîìñòâ ñîëèäíûå ìóæ÷èíû, aqgm, Çíàêîìñòâà àíãëè÷àíå, >:-PPP, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêîé èç ðÿçàíè, 994, ñàéò çíàêîìñòòâ ñ èíîñòðàíöàìè, 218311, äåâóøêà èùåò äåâóøêó çíàêîìñòâà, >:PP, ñàéò çíàêîìñòâ ãîðîäà áåíäåðû, xzlp, ñàéòû çíàêîìñòâ ñ èíîìñòðàíöàìè, 087, çíàêîìñòâà êîãàëûì ñàäûêîâà ëÿéñàí, yqdqs, ýðîòè÷åñêîå çíàêîìñòâî ñ ïîëíûìè, 646145, â ÷åëÿáèíñêè ãåé çíàêîìñòâà, :), çíàêîìñòâà ñïåòåðáóðã, >:-(, èíòèì çíàêîìñòâà â êóðãàíå ñåé÷àñ, 5777, çíàêîìñòâà â ãîðîäå ãàò÷èíå, =PP, ôëàãåëëÿöèÿ çíàêîìñòâà, =PP,
#150 by jonn3 (173.212.206.186) At 2010-06-22 09:29,
comment4, ëþáîâü ïî âåòðó ñàéò çíàêîìñòâ, 983904, òîëñòóøêè ñàéò çíàêîìñòâ, 956086, òóëà ñàéòû çíàêîìñòâà, ren, ïîçíàêîìèòñÿ â ñàðàòîâå, 505, èíòèì â êðèâîì ðîãå, =-)), çíàêîìñòâà ñåêñ ðå÷èöà, oonu, èíòèìíûå çíàêîìñòâà êèåâà, >:-]], ãàëêòèêà çíàêîìñòâ, yjulfs, çíàêîìñòâî äëÿ ñåêñà ñåìåéíûìè ïàðàìè, lkzg, çíàêîìñòâà â ñàðàòîâå ñ ìóæ÷èíàìè, tytjc, äçåðæèíñêèé ñåêñ çíàêîìñòâ, 496174, çíàêîìñòâà ðàäè ñåêñà çåëåíîãðàä, iji, ñåêñ çíàêîìñòâà êèðãèçèÿ êèòàé, eff, ñàéò çíàêîìñòâ ñòåïàíà ìåíüùèêîâà, 8-]]], ñàéò çíàêîìñòâ àðèàäíà, :-PPP, ñåêñ çíàêîìñòâà êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ, 111,
#149 by jonn1 (173.212.206.186) At 2010-06-22 08:59,
comment2, ïîçíàêîìëþñü ñ íåçàìóæíåé æåíùèíîé, 317606, çíàêîìñâî ñ äåâóøêîé, 922, ñàìûå ñåêñè, 336182, ñàéò çíàêîìñòâ ñ èíîñòðàííûìè âîåííûìè, :]]], çíàêîìñòâà ìâìáà, :-]], ñåêñ ñ òîëñòûìè æåíùèíàìè, vokebt, áðà÷íûå çíàêîìñòâà èíîñòðàíöû, lal, çíàêîìñòâà ìàìáà ãîðîä êîòëàñ, %PP, ñåêñ çíàêîìñòâà êàçàõñòàí óñòü êàìåíîãîðñê, 85912, Çíàêîìñòâà îáíèíñêà, >:-DD, åâðåéñêèå çíàêîìñòâà ìîñêâ, 9556, áóðæóé çíàêîìñòâî, zpau, çíàêîìñòâà â ñûêòûâêàðå äëÿ áðàêà, iuyv, ñàéò çíàêîìñòâ àðõàíñêàÿ îáëàñòü, 2643, êàçàõè ñåêñ, 0555, çíàêîìñòâà äëÿ àìïóòè, 958474, çíàêîìñòâà êîò, lepn, ñàéò çíàêîìñòâ äëÿ ñåðüåçíûõ îòíîøåíèé, mkir, Çíàêîìñòâî äóáíà, beyeu,
#148 by jonn3 (173.212.206.186) At 2010-06-22 08:59,
comment6, þæíîå áóòîâî ñåêñ çíàêîìñòâà ìîñêâà, %-((, ñåðüåçíûå çíàêîìñòâà â áåëãîðîäå, lkyf, ñåê çíàêîìñòâà â áàðàáèíñêå, %-], Áåðåçîâñêèé çíàêîìñòâà, 3741, çíàêîìñòâî êîí÷ó â ðîò, :-O, çíàêîìñòâî â êîòëàñå, >:DDD, ñåêñóàëüíûå òðóñèêè, vetys, çíàêîìñòâî ìîñê îáë áåç ñåêñà, coei, äëÿ ñåêñ çíàêîìñòâ îçåðñê, =-(, êóï÷èíî çíàêîìñòâà, qtx, ñàéòû ñåêñ áåç îáÿçàòåëüñòâ çíàêîìñòâà, nwpatw,
#147 by jonn3 (91.214.45.253) At 2010-06-22 08:44,
comment6, çíàêîìñòâà ãîðîäà ìàðèóïîëÿ, 3821, ñåêñ îáÿçàòåëüñòâ òþìåíè, 920789, èíòèü çíàêîìñòâà, 8), ñàéò çíàêîìñòâ áàêèíöà, 904, çíàêîìñòâî àëèñû ñ îòöîì ñåðäöååäêè, %), çíàêîìñòâà áåëîçåðñê âîëîãîäñêàÿ îáë, lefpb, ñàéòû çíàêîìñòâ ÷åëÿáèíñêà, 179, õî÷ó ñåêñà ñ ãååì, vsexmb, çíàêîìñòâà êèåâ òåë, huuq, ððàìáëåð çíàêîìñòâà, 964,
#146 by jonn2 (91.214.45.253) At 2010-06-22 08:43,
comment4, êëóá çíàêîìñò â ÷åáîêñàðàõ, aiieu, Çíàêîìñòâà èñëàìñêèå, 45462, áðà÷íûå ñëóæáû çíàêîìñòâ â êðûìó àíêåòû æåíùèí, 1079, çíàêîìñòâà â ãîð èæåâñê, :-)), ãäå ìóæ÷èíå çíàêîìèòüñÿ ñ äåâóøêàìè, =-((, àëåêñàíäð øåéêèí çíàêîìñòâà ÷àïàåâñê, 8OO, ïîçíàêîìëþñü ñ òðàíñåêñóàëîì â òîëüÿòòè, :-], çíàêîìñòâà â ãîðîäå ñûêòûâêàðå, diupnn, çíàêîìñâà â ìàãíèòîãîðñêå, 8-[[[, çíàêîìñòâà ïåðâîìàéñêèé áóçóëóê, =-[[, êîëãîòêè ñåêñ, =-)), âîðîíåæ èíòèì, 061, ãåé çíàêîìñòâà èíîñòðàíöû íîâîñòü, :-[[, çíàêîìñòâà â ëåíèíñêå êóçíåöêå, 90435, ñåêñ çíàêîìñòâà ÷åðåìõîâî, 79232, áîðèñîãëåáñê çíàêîìñòâà, frdgf, çíàêîìñâà â êàìåíñêå óðàëüñêîì, twg, çíàêîìñòâî ñ ôèíñêèìè æåíùèíàìè, 201, çíàêîìñòâà ñ ïîëÿêàìè ìãíîâåííî, 8(((,
#145 by jonn3 (173.212.206.186) At 2010-06-22 06:25,
comment3, çíàêîìñòâà ÷åðåç web êàìåðà, %(((, èíòèì çíàêîìñòâà â íîâîäíåñòðîâñêå, 090, èíäèâèäóàëêè àëüìåòüåâñê, 8DD, ñàéòû ãåéçíàêîìñòèòåð òîëüêî ãåè, >:[, map3, 08825, êðàñíîÿðêèå çíàêîìñòâà, >:-(, ñåêñ ìîæàéñê, qacxhf, óëüÿíîâñê òàðàòñêèå çíàêîìñòâà, 829056, ñàéòû çíàêîìñòî òàòàðñòàíó, 728, ïîçíàêîìëþñü ñ ñåìåéíîé ïàðîé, =]], ñàìàðñêèå çíàêîìñòâà ñàìàðà, 7779, êëóá çíàêîìñòâ âåðà áàðíàóë, mne, ïñêîâ äåâóøêè çíàêîìñòâà ôîòêè, :-D, ÷àò çíàêîìñòâ íà ñòñ, >:DD, ÷åëÿáèíñê ìåñòà äëÿ çíàêîìñòâà, >:-[[,
#144 by jonn3 (173.212.206.186) At 2010-06-22 06:24,
comment4, çíàêîìñòâà ãîðîä ñåâåðîóðàëüñê, =-], ñàéò çíàêîìñòâ ëåñáèÿíîê â ñàíêòïåðåðáóðãå, >:-[, ñåêñ ñàìàðà, 5834, èíòèì çíàêîìñòâà ãîðîäà ÷èòà, %OO, òþìåíñêèé ÷àò çíàêîìñòâà, >:DDD, Çíàêîìñòâà áàéêåðîâ, lnuxb, ñàéò çíàêîìñòâ, 708327, ãäå íàéòè íîâûé ìóðêëóá çíàêîìâñòâà, %-), çíàêîìñòâàèìòèì êàëóãà, :-DDD, ñåêñ çíàêîìñòâà æåëåçíîãîðñêà, 862, íîâûå çíàêîìñòâà íà ñàõàëèíå, lcdyy, Çíà